Hírek

Elérhetőségek

Pénzügyi Iroda

Az iroda munkatársai:

Fülöpné Csépányi Mariann irodavezető
Tel./mellék: 28/581-029 /116
Pázmándi Zoltánné főkönyvi könyvelő
Tel./mellék: 28/581-029 /117
Árvainé Basa Erzsébet számviteli ügyintéző
Tel./mellék: 28/581-029 /117
Sima Lászlóné számviteli ügyintéző
Tel./mellék: 28/581-029 /118
Csontosné Kis Éva számviteli ügyintéző
Tel./mellék: 28/581-029 /118
Tóth Tímea ügyintéző
Tel: 28/581-029 /118
Kajtor Péterné pénztáros
Tel./mellék: 28/581-029 /119

Feladatok:
Általános költségvetés keretében:
a)    Irodavezetőjén keresztül részt vesz az önkormányzat gazdasági programja tervezetének elkészítésében.
b)    Irodavezetőjén keresztül elkészíti az éves költségvetési koncepciót, majd az éves költségvetést.
c)    Elkészíti a féléves, a háromnegyed éves és az év végi beszámolót, a mérleget.

Operatív gazdálkodás, intézmény-felügyelet keretében:
a)    Ellátja az Önkormányzati Hivatal és intézményei operatív gazdálkodási feladatait
b)    Az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési intézmények finanszírozásáról.
c)    Felülvizsgálja az intézmények költségvetését, és szükség esetén kidolgozott javaslattal ellátva terjeszti a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, majd a Képviselő-testület elé.
d)    Felülvizsgálja az intézményi pénzmaradványokat és indokolt esetben javaslatot tesz annak felhasználására.
e)    Kialakítja az önkormányzat számviteli rendjét a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján.
f)    A költségvetési rendelet elfogadása után:
g)    A költségvetés elfogadását követően -a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint -előkészíti az ellenőrzési ütemtervet, ellátja az ellenőrzési feladatokat, illetve segíti az intézmények tevékenységét.
h)    Eleget tesz a költségvetéssel összefüggő statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

Bizottsági munka tekintetében:
a)    Ellátja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság működésével, ülései lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
b)    Közreműködik a bizottságok döntéseinek végrehajtásában, Képviselő-testület elé terjesztésében.

Egyéb feladatok:
a)    Ellátja a Hivatal és az önállóan működő (korábbi meghatározás szerint :részben önálló gazdálkodási jogkörű ) intézmények működtetésével kapcsolatos pénzügyi, gazdasági feladatokat. Gondoskodik a önkormányzat kezelésében lévő vagyonnak az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerinti kezeléséről, kataszteri nyilvántartásáról
b)    Irodavezetőjén keresztül ellátja a jegyző Ötv-ben,Mötv-ben meghatározott, gazdálkodás folyamatának ellenőrzésére, pénzügyi-irányítási rendszer működtetésére meghatározott feladatainak ellátását.

A Polgármesteri Hivatalhoz- mint költségvetési szervhez - rendelt önállóan működő ( korábbi meghatározás szerint részben önállóan gazdálkodó ) költségvetési szervek:

1)    Kastélykerti Óvoda
2)    Többsincs Óvoda és Bölcsőde
3)    Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

 A Pénzügyi Irodán pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre:

Pénzügyi Irodavezető:
a)    a Polgármesteri Hivatal és megállapodás alapján az önállóan működő (korábbi meghatározás szerint részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervek pénzügyi gazdálkodásának irányítása, koordinálása
b)    az önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítése
c)    költségvetési rendelet-tervezet elkészítése
d)    a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási beszámoló elkészítése
e)    féléves, háromnegyed éves és és végi pénzügyi beszámolók elkészítése
f)    pénzmaradvány elszámolása, az intézményi pénzmaradványok felülvizsgálata
g)    normatív költségvetési hozzájárulások igénylése, azzal történő elszámolás lebonyolítása, indokolt esetben felülvizsgálata, többletigénylése illetve lemondása
h)    a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő szolgáltatása
i)    címzett- és céltámogatások valamint kiegészítő támogatások igénylése
j)    belső pénzügyi szabályzatok elkészítése, aktualizálása, hatályosulásának vizsgálata
k)    költségvetési szervek intézményi finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása
l)    Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság döntéseinek szakmai előkészítése, végrehajtása, Képviselő-testület elé terjesztése
m)    pályázatok pénzügyi szakmai előkészítése, elszámolások lefolytatása
n)    közbeszerzési eljárásokban a Közbeszerzési Szabályzat szerinti részvétel és feladat ellátása
o)    Gazdálkodási Szabályzatban rögzített felhatalmazás alapján ellátja az utalványozást illetve az ellenjegyzést
p)    Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása során szervezi és irányítja a Szervezeti egységét érintő feladatok megfelelő színvonalú, eredményes feladat ellátását.
q)    egyéb munkaköri feladatait munkaköri leírása, valamint tárgyévi teljesítménykövetelményei határozzák meg

Főkönyvi könyvelő:
a)    A kikontírozott anyagok gépen való rögzítése
b)    A kikontírozott anyagok ellenőrzése a rögzítés során
c)    A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésben – FEUVE- részt vesz
d)    A könyvelő program naprakész pontos ismerete
e)    A programváltozások nyomon követése
f)    A könyvelés folyamatos ellenőrzése szakfeladatonként főkönyvi bontásban
g)    A költségvetés gépi feldolgozása
h)    A MÁK által kért adatszolgáltatás pontos határidőre történő elkészítése
i)    A negyedéves beszámolók és jelentések pontos határidőre történő elkészítése, gépi zárása, továbbítása a MÁK felé
j)    Az év végi beszámoló gépen történő elkészítése, zárlati munkálatokban való részvétel
k)    A nettó finanszírozás felosztása, rögzítése kontírozása
l)    Az előirányzat módosítások vezetése, átvezetése, gépi feldolgozása
m)    Az önálló intézményektől a negyedéves jelentésekhez a költségvetéshez a beszámolóhoz az anyagok határidőben való bekérése és feldolgozása valamint továbbítása a MÁK felé
n)    A munkájához szükséges törvények jogszabályok pontos naprakész ismerete
o)    A tárgyi eszközök valamint az értékcsökkenési leírás kontírozása és gépi könyvelése
p)    Adatszolgáltatás az intézmények felé
q)    A bérnyilvántartó által elkészített bérek gépi feldolgozása
r)    A költségvetés a zárszámadás a negyedéves beszámolók elkészítésében részt vétel
s)    Egyéb munkaköri feladatait munkaköri leírása, valamint tárgyévi teljesítménykövetelményei határozzák meg

Pénztáros:
a)    Kifizetés előtt alakilag és számszakilag ellenőrzi a készpénzes számlát
b)    Kitölti a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat
c)    Minden bevételi pénztárbizonylat mellé készpénzfizetési számlát állít ki.
d)    Kontírozza a kiadási és bevételi bizonylatokat a készpénzes számlák alapján, szakfeladat, főkönyv, és költségnem bontásban számviteli rend alapján
e)    a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésben -FEUVE- részt vesz.
f)    Felelős a főkönyvi számlák helyességéért
g)    Érvényesíti a pénztári számlákat
h)    Munkájához szükséges törvények pontos naprakész ismerete
i)    Elkészíti a pénztárjelentést
j)    Gondoskodik a készpénz biztonságos tárolásáról
k)    Betartja és betartatja a házipénztár és pénzkezelési szabályzatot
l)    Címletezi a kifizetéseket és gondoskodik a szabályszerű kifizetésről
m)    Folyamatosan gondoskodik a készpénzes bizonylatok utalványozásáról és ellenjegyzéséről és a teljesítés igazolásáról. Kezeli és vezeti a szigorú számadású nyomtatványokat
n)    Az étkezési jegyek kiosztása a munkavállalóknak
o)    Vezeti a munkavállalók által felvett fizetési előlegeket, valamint az elszámolásra kiadott pénzeszközöket
p)    Folyamatosan egyezteti a főkönyvi könyveléssel a fizetési előlegek analitikus nyilvántartását és az elszámolásra kiadott előlegeket
q)    Egyéb munkaköri feladatait munkaköri leírása, valamint tárgyévi teljesítménykövetelményei határozzák meg

Nemzetiségi önkormányzatok (cigány és örmény)  gazdálkodásával kapcsolatban:
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatinak ellátása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján keresztül a kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján történik.

A Pénzügyi Irodavezető gondoskodik arról, hogy
a) az önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten szerepeljen a kisebbségi önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartása, ennek keretében elkülönített szakfeladaton kerüljenek  elszámolásra a kisebbségi önkormányzat
- bevételei és
- kiadásai
b) nyilvántartás kerüljön felfektetésre és vezetésre a cigány kisebbségi önkormányzat
- kis értékű tárgyi eszközeiről
- a kötelezettségvállalásokról
- a jóváhagyott költségvetési előirányzatok alakulásáról
- az elkülönített szakfeladaton elszámolt bevételekről és kiadásokról