Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratkozás

 

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: törvény) 49.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján Tura Város Önkormányzata a 2021/2022. nevelési évre az óvodás korúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

Óvodai beiratkozás ideje: 2021.május 17-21-ig, naponta 8-16 óráig

Beiratkozás helye:

  • Kastélykerti Óvoda 2194 Tura, 2194. Tura, Kossuth Lajos út 36.
  • Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194 Tura, Dózsa György út 2.

Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • TAJ-kártyáját

A szülő az óvodai részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021 (III.10) EMMI határozata a 2021/2022 nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló rendeket alapján:

„ Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022 nevelési évre. illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor."

A Köznevelési törvény 8.§ (2) bekezdése értelében „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

A 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a Kormányhivatalokat jelölte ki.

Felmentést engedélyező szerv a fenti rendelet  38/B §-a alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt legkésőbb a beiratkozás után az utolsó határnapot követő 21. munkanapig köteles tájékoztatni a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozati döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

 

Intézményvezetők

 

Az intézmények elérhetőségei:

Többsincs Óvoda és Bölcsőde                                                                                    Kastélykerti Óvoda és Konyha

Intézményvezető: Szilágyi Józsefné                                                                           Intézményvezető:       Bertók Gabriella

Az óvoda címe: 2194 Tura, Dózsa György utca 2.                                                    Az óvoda címe:     2194 Tura, Kossuth L. út 36.

Telefon:          06 30 638 4601                                                                                   Telefon:          06 30 638 4600

E-mail:            tobbsincsovi@tura.hu                                                                        E-mail:            kastelykertiovoda@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Az óvodák működési (felvételi) körzete

 

 

Tura Város Önkormányzata meghatározta és közzéteszi az óvodák, működési (felvételi) körzetét. Az e körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda nem tagadhatja meg

 

Kastélykerti Óvoda (2194. Tura, Kossuth Lajos út 44) felvételi (működési) körzete :

 

Csendes utca., Délibáb utca, Erdész utca, Kossuth Lajos út, Park utca, Szövetség utca, Temető utca, Vásár utca, Akácos utca, Alsóerdő sor, Bocskai János utca, Gábor Áron utca, Iskola út, Arany János utca, Holló köz, Vörösmarty Mihály utca, Gyóni Géza utca, Tavasz utca, Cinka Panna utca, Tárogató utca, Határ utca, Rajkó utca, Nyár utca, Zsámboki út, Jókai utca, Báthory utca, Liszt Ferenc utca, Mártírok útja, Munkácsy Mihály utca, Régi vásártér utca, Sport utca, Aradi Vértanúk utca, Hősök útja, Tüzér utca

 

Többsincs Óvoda és Bölcsőde (2194. Tura, Dózsa György út 2.) felvételi (működési) körzete:

 

Madách Imre utca, Vasút út, Nyárfa utca, Árpád utca, Alkotmány utca, Honvéd utca, Bajcsy- Zsilinszky Endre utca, Bem József utca, Szegfű utca, Ibolya utca, Mária utca, Verseny utca, Dobó István utca, Szent István út, Patak utca, Éva utca, Gyár utca, Galga út, Köztársaság utca, Radnóti Miklós utca, Toldi Miklós utca, Bartók Béla utca, Magdolna utca, Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca, Rákóczi Ferenc út, Galgahévízi út, Kenderföld utca, József Attila utca, Széchenyi István utca, Hőforrás utca, Bacsó Béla utca, Puskin tér, Tó köz, Lehel utca, Ybl Miklós utca, Búbosbanka utca, Harkály utca, Pacsirta utca, Hajnal utca, Radics Béla utca, Fráter Lóránt utca, Dankó Pista utca, Bartók Béla tér, Béke utca, Damjanich utca, Elnök út, Galábos utca, Hatvani út, Katona utca, Nefelejcs utca, Fűzfa utca, Petőfi Sándor tér, Rózsa utca, Szabadság utca, Szele Andor utca, Szent János sor, Szőlő utca, Tabán út, Táncsics Mihály utca, Templom köz, Thököly út, Dózsa György út, Tövis utca, Vácszentlászlói út, Táncsics Mihály köz, Seregély utca, Dr. Király János utca, Szajkó utca

 

Szabad férőhely esetén az Aszódi és Gödöllői Kistérség/Járás települései.