Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratkozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Az emberi erőforrások minisztere – a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020 (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A vészhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki.

Felmentést engedélyező szerv a fenti rendelet  38/B §-a alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

Aszódi Járási Hivatal címe:

Cím:        2170 Aszód, Szabadság tér 9.

E-mail‎: ‎   1818@1818.hu; aszod@pest.gov.hu

Telefon‎: ‎ 1818 (0-24 órában elérhető), ‎(28) 501-085

Fax:         (28) 501-087

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Ha a szülő, törvényes képviselő (továbbiakban együtt: a szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, illetve azt a gyermekét szeretné beíratni, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon, vagy különösen indokolt esetben, az intézményvezetőjével időpontot egyeztetve, személyesen– az általa választott óvoda vezetője 2020.04.17-ig fogadja.

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától megkapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt, valamint a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.

Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan- a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel- beiratkozási beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

A kijelölt óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Az intézmények elérhetőségei:

Többsincs Óvoda és Bölcsőde     

 Intézményvezető:        Szilágyi Józsefné

Az óvoda címe:          2194 Tura, Dózsa György utca 2.

Telefon:                      06 30638 4601

E-mail:                       tobbsincsovi@tura.hu

                           

Kastélykerti Óvoda és Konyha

Intézményvezető:           Bertók Gabriella

Az óvoda címe:             2194 Tura, Kossuth Lajos út 36.

Telefon:                        06 30 638 4600

E-mail:                          kastelykertiovoda@gmail.com

                                     

Tájékoztató az óvodák működési (felvételi) körzetének meghatározásáról

A közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározta és közzéteszi az óvodák, működési (felvételi) körzetét. Az e körzetben élő gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda nem tagadhatja meg

Kastélykerti Óvoda (2194. Tura, Kossuth Lajos út 44) felvételi (működési) körzete az alábbi utcákból áll:

Csendes utca., Délibáb utca, Erdész utca, Kossuth Lajos út, Park utca, Szövetség utca, Temető utca, Vásár utca, Akácos utca, Alsóerdő sor, Bocskai János utca, Gábor Áron utca, Iskola út, Arany János utca, Holló köz, Vörösmarty Mihály utca, Gyóni Géza utca, Tavasz utca, Cinka Panna utca, Tárogató utca, Határ utca, Rajkó utca, Nyár utca, Zsámboki út, Jókai utca, Báthory utca, Liszt Ferenc utca, Mártírok útja, Munkácsy Mihály utca, Régi vásártér utca, Sport utca, Aradi Vértanúk utca, Hősök útja, Tüzér utca

Többsincs Óvoda és Bölcsőde (2194. Tura, Dózsa György út 2.) felvételi (működési) körzeteaz alábbi utcákból áll:

Madách Imre utca, Vasút út, Nyárfa utca, Árpád utca, Alkotmány utca, Honvéd utca, Bajcsy- Zsilinszky Endre utca, Bem József utca, Szegfű utca, Ibolya utca, Mária utca, Verseny utca, Dobó István utca, Szent István út, Patak utca, Éva utca, Gyár utca, Galga út, Köztársaság utca, Radnóti Miklós utca, Toldi Miklós utca, Bartók Béla utca, Magdolna utca, Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca, Rákóczi Ferenc út, Galgahévízi út, Kenderföld utca, József Attila utca, Széchenyi István utca, Hőforrás utca, Bacsó Béla utca, Puskin tér, Tó köz, Lehel utca, Ybl Miklós utca, Búbosbanka utca, Harkály utca, Pacsirtautca, Hajnal utca, Radics Béla utca,Fráter Lóránt utca, Dankó Pista utca, Bartók Béla tér, Béke utca, Damjanich utca, Elnök út, Galábos utca, Hatvani út, Katona utca, Nefelejcs utca, Fűzfa utca, Petőfi Sándor tér, Rózsa utca, Szabadság utca, Szele Andor utca, Szent János sor, Szőlő utca, Tabán út, Táncsics Mihály utca, Templom köz, Thököly út, Dózsa György út, Tövis utca, Vácszentlászlói út, Táncsics Mihály köz, Seregély utca, Dr. Király János utca, Szajkó utca

Szabad férőhely esetén az Aszódi és Gödöllői Kistérség/Járás települései.

 

 

Csatolmány(ok):