Hírek

Elérhetőségek

Önkormányzati és Szervezési Iroda

Az iroda munkatársai:

Imró Ildikó aljegyző
Tel./mellék: 28/581-020 /104
Müller Gabriella önkormányzati főmérnök
Tel./mellék: 28/581-022 /111
Horkai István informatikus, rendszergazda
Tel./mellék: 28/581-020 /115
Kállainé Dolányi Katalin munkaügyi előadó
Tel./mellék: 28/581-020 /105
Gólya Péterné ügyintéző, ügykezelő
Tel./mellék: 28/581-020 /102   
Sallai Istvánné hivatalsegéd            
Tel./mellék: 28/581-020 /105

Feladatok:

 A Képviselő-testület működésével kapcsolatban:

a)    Az aljegyzőn keresztül előkészíti a Képviselő-testület és Bizottságainak üléseit
b)    Gondoskodik az ülések összehangolásáról a Képviselő-testület munkaterve alapján
c)    Gondoskodik a Képviselő-testületi és bizottsági ülések előterjesztéseinek, valamint meghívóinak határidőben történő elkészítéséről, sokszorosításáról és kézbesítéséről
d)    Az aljegyzőn keresztül koordinálja és szervezi a Képviselő-testület döntéseinek szakszerű előkészítését és határidőben történő végrehajtását
e)    Gondoskodik a Képviselő-testület döntéseinek (rendeletek, határozatok) elektronikus nyilvántartásáról, kezeléséről, a város honlapján történő megjelentetéséről
f)    Végzi az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, jogharmonizációját, vezeti az ezzel kapcsolatos elektronikus és papír alapú nyilvántartást.
g)    Gondoskodik a Képviselő-testület és Bizottságai üléseinek jegyzőkönyvezéséről, a jegyzőkönyvek elkészítéséről és elektronikus nyilvántartásáról.
h)    Aljegyzőn keresztül ellátja az önkormányzati rendeletalkotással, kodifikációval, a rendelet-tervezetek társadalmi véleményeztetésével összefüggő feladatokat

 A képviselő-testületi tagok munkájának segítése érdekében:
a)    elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását;
b)    köteles a képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve az ehhez szükséges intézkedést megtenni;
c)    közreműködik a testületi tagok tájékoztatásának megszervezésében.
d)    közreműködik más közigazgatási, illetve helyi önkormányzati hivatali szervekkel  való kapcsolattartásban.

Iktatással, ügyiratkezeléssel kapcsolatban:
Ügykezelőin keresztül
a)    a Polgármesteri Hivatal Ügyiratkezelési Szabályzata alapján gondoskodik a Hivatalhoz érkezett küldemények, ügyiratok iktatásáról, valamint az elintézésre jegyző által kijelölt ügyintézőhöz történő eljuttatásról, ügyintézési határidő figyelemmel kíséréséről  
b)    végzi a számítógépes iktatással kapcsolatos feladatokat az erre kijelölt szoftverrel
c)    ellátja a központi irattározással összefüggő feladatokat
d)    kezeli a Hivatal e-mail postáját (info@tura.hu),  és a Hivatal telefaxát
e)    ellátja a polgármester, alpolgármester és jegyző, aljegyző leírói, szervezési jellegű feladatait

Informatikai feladatok
A rendszergazdán keresztül
a)    felügyeli a Hivatal informatikai rendszerét, gondoskodik annak folyamatos működőképességéről, karbantartásáról
b)    gondoskodik az Informatikai Biztonsági Szabályzat betartásáról és betartatásáról
c)    karbantartja a város honlapját (www.tura.hu)
d)    szükség szerint szervezi a köztisztviselők/ügykezelők informatikai továbbképzését
e)    rendszeresen figyelemmel kíséri a Hivatalban használt szoftverek jogszerű használatát, segíti alkalmazásukat
f)    az Aljegyző irányításával közreműködik a Képviselő-testület döntéseinek elektronikus nyilvántartását szolgáló adatbázis elkészítésében
g)    informatikai szakmai segítséget nyújt az azt igénylő önkormányzati intézmények részére
h)    kezeli a Hivatal belső (intra) hálózatát, figyelemmel kíséri a számítógéppark műszaki állapotát, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét
i)    igény szerint segíti a képviselők intra-használatát az erre a célra létrehozott postafiókok beüzemelésével

Egyéb feladatok:
a)    részt vesz az általános, valamint az időközi országgyűlési képviselői, az önkormányzati képviselő és polgármesteri választások előkészítésében és szervezésében, ellátja a helyi választási iroda, valamint a helyi választási bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív, szervezési feladatokat
b)    ellátja a személyzeti-munkaügyi feladatokat a Hivatal valamennyi munkavállalója és tisztségviselője tekintetében
c)    gondoskodik a köztisztviselők, valamint a képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásáról és kezeléséről
d)    az aljegyzőn keresztül ellátja az önkormányzat közművelődési és nyilvános könyvtári ellátással összefüggő intézményirányítási feladatokat az intézmény vezetőjén keresztül
e)    ellátja a pályázatfigyeléssel, pályázatírással kapcsolatos feladatokat
f)    koordinálja az önkormányzati beruházásokat, településfejlesztési és településüzemeltetési feladatok ellátását
g)    döntésre előkészíti a közterület-használati engedély iránti kérelmeket
h)    döntésre előkészíti az útépítési hozzájárulások kivetésével, beszedésével, nyilvántartásával összefüggő – külön jegyzői intézkedésben meghatározott- feladatokat
i)    ellátja a településrendezési eszközökkel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási Tervvel kapcsolatos polgármester, képviselő-testület hatáskörébe utalt feladatokat
j)    szervezi és irányítja az építési beruházásokra irányuló európai uniós és hazai  projektek eredményes megvalósítását, részt vesz a projektmenedzsmenti feladatok ellátásában
k)    ellátja a házszámváltozással kapcsolatos feladatokat, adatközlést teljesít a körzeti földhivatal felé
l)    ellát minden olyan feladatot, amely nem tartozik más szervezeti egység feladatkörébe